Enerji Verimliliği Destekleri

Enerji Verimliliği Destekleri

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılan hesaplamalar neticesinde yıllık toplam enerji tüketimleri beş yüz Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelere verilen desteklenmektedir

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

 • Enerji verimli ekipman/sistem kullanımı, onarım, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atık enerjinin geri kazanılması konularındaki projelerdir.
 • KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 Milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla 30’u (1,5  Milyon Türk Lirası)  hibe olacak şekilde destek verilmelidir.
 • Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.
 • VAP destek başvuruları yılın her dönemi Enerji Bakanlığı (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ) tarafından kullanılmaktadır.

  Gönüllü Anlaşma Destekleri

 • Bir endüstriyel  işletmenin 3 yıl içerisinde referans enerji yoğunluğu ortalama olarak  en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir.
 • Gönüllü anlaşma destekleri kapsamında taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u 1.000.000,00 TL’yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır.
 • Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilir.
 • Gönüllü Anlaşma başvuruları Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilmektedir.

  5. Bölge Teşvikleri
 • Bakanlığın vereceği proje onayına istinaden yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, yapılacağı bölge bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.
 • Faydalanılacak teşviklerden, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir.
 • Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmesiniisteyen işletmeler başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlına yaparlar.